Positieve eindevaluatie na 2 jaar DIGI-wijs!

Van december 2011 tot november 2013 ging het project DIGI-wijs door, met steun van de Vlaamse overheid. Dit project kwam er in het kader van de oproep Mediawijsheid die door de Vlaamse Overheid werd gelanceerd. De partners in dit project waren De Stroom (Kortrijk), VOC Opstap (Roeselare), Oranje (Brugge) en Fevlado (Gent). Behalve de ontwikkeling van een instructieboekje en instructiefilmpjes, werden door DIGI-wijs in totaal 153 deelnemers bereikt via opleidingen over computer en internet!

Resultaten

Tutorials (instructiefilmpjes)

Tijdens DIGI-wijs werden vier tutorials ontwikkeld, dit zijn korte filmpjes die de kijker iets bijleren over werken met de computer en het internet.

De thema’s van de tutorials zijn:


Instructieboekje veilig internetgebruik


Tijdens DIGI-wijs werd een instructieboekje ‘veilig op het internet’ voor personen met een verstandelijke beperking ontwikkeld. Het boekje bevat tips en oefeningen om op een veilige manier met het internet te leren werken. Alle partnerorganisaties van DIGI-wijs die met personen met een verstandelijke beperking werken, kregen deze publicatie ook om te verspreiden onder hun leden.
 
 
 
 


Internetkiosk


Met de steun van de Vlaamse Overheid kon DIGI-wijs een toegankelijke en gratis surfhoek installeren in de openbare ruimte van ons gebouw in de Budastraat 27 te Kortrijk. Kom gerust langs tijdens de kantooruren om gebruik te maken van de computers!
 

 
 
 

Opleidingen

In dit project werden 3 doelgroepen bereikt met opleidingen over verschillende thema’s die te maken hebben met het gebruik van PC en internet.

 • Personen met een verstandelijke beperking: Voor deze doelgroep werden in totaal 16 opleidingen georganiseerd voor een totaal van 110 deelnemers. De thema’s van de opleidingen waren ‘basis computer’, ‘veilig op het internet’, ‘sociale netwerksites’, ‘creatief met Word’, ‘digitale fotobewerking’ en ‘fotoalbum maken’. De deelnemers kwamen bij DIGI-wijs terecht via De Stroom, VOC Opstap, Oranje, Mivalti, Den Achtkanter en Groep Ubuntu.
 • Personen met een auditieve beperking: Via Fevlado werden 4 opleidingen georganiseerd voor een totaal van 35 deelnemers. De thema’s van de opleidingen waren ‘basis computer’, ‘digitale fotobewerking’ en ‘basis websites maken’.

 

 • Senioren: De derde doelgroep waren senioren die als vrijwilliger bij OCMW Kortrijk computerassistentie verlenen aan de surfhoeken in de dienstencentra te Kortrijk. Voor hen werden drie ‘train de trainer’ sessies georganiseerd over het thema ‘van computer naar tablet’. Hier namen 8 deelnemers aan deel.

 
Succesfactoren

Er werden verschillende succesfactoren gerespecteerd om financiële, materiële, psychologische, sociale, culturele, intellectuele en fysieke drempels uit de weg te gaan.

 • Er werd een lage deelnameprijs van 1€ per opleidingsuur per deelnemer gevraagd.

 • Daarnaast kon DIGI-wijs beroep doen op geduldige en verstaanbare lesgevers die voeling en expertise hebben met de doelgroep. Zij hebben ook de vormingspakketten uitgewerkt die aansluiten bij de leefwereld van de deelnemers. Voor de doelgroep personen met een auditieve beperking was het belangrijk dat de lesgever kon afstemmen met de tolk Vlaamse Gebarentaal over de specificiteit van lesgeven via een tolk (eenvoudig taalgebruik, snelheid van spreken, …). Doordat er tijdens de opleidingen ook telkens een begeleider van de partnerorganisatie aanwezig was in de rol van ‘vertrouwenspersoon’, kon iedere deelnemer individueel geholpen worden en kon de lesgever aan iedere deelnemer en zijn of haar vragen voldoende aandacht schenken.

 • Er werd lesgegeven aan kleine homogene groepen, waarmee we bedoelen dat de groepen telkens bestonden uit dezelfde doelgroep en niet groter was dan 10 deelnemers. Voor personen die zich minder makkelijk inschrijven in opleidingen die ook een breder publiek toelaten, uit schaamte of angst dat de opleiding te moeilijk zal zijn of ze deze niet gaan begrijpen, was dit een grote drempel die werd weggenomen. Succeservaringen in een vertrouwde omgeving en in een veilige groep zijn van cruciaal belang zijn om deze mensen het zelfvertrouwen te geven om in de toekomst opleidingen in het regulier circuit te volgen.

 • Alle opleidingen gingen door in een reeds gekende en bereikbare locatie voor de deelnemers, dicht bij hun woonplaats. Hiervoor hadden de lesgevers een mobiele computerklas tot zijn beschikking. Zeker bij personen met een verstandelijke beperking, waar mobiliteit en zich zelfstandig verplaatsen een probleem kan vormen, was dit een meerwaarde.

 • Behalve een mobiele laptopklas, werd er in het project DIGI-wijs ook apparatuur, materiaal of ondersteuning op maat van de doelgroep voorzien. Voor de opleidingen via Fevlado voor personen met een auditieve beperking, werd beroep gedaan op tolken Vlaamse gebarentaal.

 

Aandachtspunten en lessen

Hoewel de lesgevers in DIGI-wijs reeds ervaring hadden met het lesgeven aan de doelgroepen van DIGI-wijs, werd tijdens het project duidelijk dat we nog altijd aandacht moeten besteden aan volgende zaken:

 • Hoewel de groepen per opleiding homogeen waren qua beperking, kregen de opleiders toch te maken met grote verschillen tussen de deelnemers, zowel op gebied van leercapaciteit en op gebied van basiskennis. Een opdeling van groepen en deelnemers op basis van leercapaciteit en basiskennis lijkt ons in de toekomst aangewezen, alsook het respecteren van de maximale groepsgrootte.
 • Deze basisopleidingen kunnen enkel als een aanzet/start gezien worden. Indien de aangeleerde kennis en competenties niet worden geoefend en verder onderhouden, zal de basis telkens herhaald moeten worden vooraleer men iets nieuws kan aanleren.
 • De opleidingen geven de doelgroep een verhoogd gevoel van eigenwaarde. De succeservaring uit de opleiding kan hen voldoende zelfvertrouwen geven om deel te nemen aan opleidingen uit het reguliere circuit.
 • De deelnemers met een verstandelijke beperking hebben het niet altijd makkelijk om de aandacht erbij te houden. Het is een uitdaging voor de lesgever om zoveel mogelijk concrete en herkenbare oefeningen te geven en voldoende te herhalen zonder dat het gaat vervelen. Het is ook aangewezen om tijdens de opleiding een vertrouwenspersoon aanwezig te hebben die naast de meer technische en inhoudelijke vragen, ook de persoonlijke bezorgdheden van de deelnemers kan opvangen.
 • Het financieel aspect blijft voor veel personen uit de doelgroep een drempel. We hebben getracht om de opleiding bijna kosteloos te laten doorgaan. Toch hebben we tot onze spijt vastgesteld dat sommige deelnemers afhaken omwille van de transportkosten van en naar de opleiding. We hebben de opleidingen georganiseerd in de buurt van de deelnemers (bij de vrijetijdsorganisaties en bij Mentor) maar dit bleek toch niet altijd voldoende.
 • Veilig op het internet was de rode draad doorheen de opleidingen. Het internet ontleent zijn kracht aan het feit dat je met enkele muisklikken overal terecht kan komen. Websites die op het eerste gezicht veilig lijken, kunnen links bevatten naar sites die dat niet of minder zijn.

 
We kunnen besluiten dat er nog steeds nood is aan dergelijke opleidingen, dit blijkt uit de vele aanvragen die wij tijdens en na het project DIGI-wijs kregen van organisaties en diensten die personen met een beperking of senioren begeleiden.

Heeft u interesse om samen met ons een project op te starten rond mediawijsheid en opleidingen PC en internet? Neem dan contact op met ons via info@mentorvzw.be.